پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اتحاديه اتوبوسرانيهاي شهري كشور به استناد بند 6 ماده 11 اساسنامه سازمان شهرداريهاي كشور كه مقرر ميدارد: "موافقت با تاسيس اتحاديه سازمانهاي وابسته به شهرداريها با پيشنهاد رئيس سازمان، اساسنامه اتحاديه پس از تصويب شوراي سازمان به امضاي رئيس سازمان ابلاغ مي گردد."

به منظور فراهم آوردن زمينه هاي همكاري مناسب و مساعدت به اتوبوسراني هاي شهري كشور در ارتباط با تامين امكانات مورد نياز و ارائه خدمات آموزشي، فرهنگي، فني، تخصصي و ايجادهماهنگي و برنامه ريزي پيرامون طرح هاي جاري و آتي و همچنين خريد و فروش كلي لوازم و قطعات يدكي اصلي مورد نياز اتوبوسرانيهاي شهري از داخل و خارج با شرح وظايف ذيل در تاريخ 13/04/1380 به تصويب شوراي سازمان شهرداريهاي كشور رسيد. 

1-  انجام مطالعات لازم جهت سازماندهي سيستمهاي مالي، اداري، فني، بهره برداري و برنامه ريزي اتوبوسرانيها

2-  تدوين و برگزاري دوره‌هاي مختلف آموزشي براي مديران و كاركنان و بر پائي گردهمائيها ادواري بمنظور ارتقاء سطح علمي و تخصصي اعضاء

3-  برنامه ريزي و پشتيباني جهت واگذاري امور تصدي اتوبوسرانيها به بخش غير دولتي

4-  ارائه خدمات مشاوره‌اي و تخصصي در زمينه‌هاي مختلف از جمله بهينه سازي شبكه خطوط

5-  بررسي لازم در مورد تعيين نوع اتوبوس و نحوه واگذاري آن به شهرهاي مختلف كشور در جهت ساماندهي ناوگان موجود اتوبوسرانيهاي شهري از لحاظ تنوع اتوبوسهائيكه در اختيار دارند.

6-  برنامه ريزي و اقام در خصوص ارتقاء سطح آگاهي‌هاي عمومي شهروندان و فرهنگ سازي استفاده بهينه از سيستم هاي حمل و نقل شهري

7-  ايجاد سازوكار لازم براي همكاري متقابل اعضاء بلاخص اتوبوسرانيهاي شهري همجوار در زمينه‌هاي مختلف

8-  انجام هر گونه عمليات در زمينه‌هاي توليدي، خدماتي، بازرگاني داخلي، خارجي و اقتصادي در حيطه تخصص اتوبوسرانيها

9-  هماهنگي و ايجاد وحدت رويه براي تهيه و توزيع كليه مايحتاج اعضاء اعم از قطعات يدكي و ملزومات

10- برقراي ارتباط با كارخانه ها، شركتها، سازمانها، مراكز تجاري، خدماتي، داخلي و خارجي و قبول نمايندگي آنها جهت تحقق اهداف اتحاديه

11- ايجاد صندوق اعتبارات با استفاده از سرمايه گذاري اعضاء و اعتبارات اعطائي دولتي و محلي و احياناً حقيقي و حقوقي براي تامين نياز مالي اتحاديه با رعايت مقررات

12- استفاده از خدمات افرادمتخصص، مهندسين مشاور، پيمانكارن، سازندگان، دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي اعم از داخلي يا خارجي با رعايت مقررات

13- بررسي و ارائه پيشنهادات در خصوص اصلاح روشها، ضوابط و شاخص هاي توزيع اعتبارات و ساير امكانات به وزارت كشور براي تخصيص عادلانه يارانه، تسهيلات و امكانات

14- ارائه شيوه‌هاي جديد براي استفاده مطلوب تر از ناوگان و امكانات بخش غير دولتي

15- نظارت مستمر بر حسن اجراي سياستهاي مورد توافق اعضاء و ارائه راهكارهاي علمي و اجرائي براي رفع نقاط ضعف و تعميم نقاط قوت

16-  انجام ساير امور مرتبط با اهداف و وظايف قانوني اتحاديه 

در حال حاضر 99 سازمان اتوبوسرانی شهری عضو اتحادیه می  باشند.


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0