پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام: بایرام

نام خانوادگی: دانش

سمت: مسئول واحد تدارکات و پشتیبانی

تلفن: 66127535 - داخلی 404

پست الکترونیکی:


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0