پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور به منظور تأمین و توزیع قطعات مصرفی مورد نیاز سازمانهای اتوبوسرانی، نسبت به تأمین قطعات مصرفی ناوگان حمل و نقل شهری از مبادی اصلی و با تأیید کمیته فنی  اقدام نموده است. متقاضیان می توانند درصورت نیاز، درخواست خود را به این اتحادیه اعلام نمایند.


5.5.6.0
گروه دورانV5.5.6.0