پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ، سهمیه محدودی تایر مورد نیاز سازمانهای اتوبوسرانی با نرخ دولتی تأمین نموده است که متقاضیان میتوانند در این خصوص درخواست خود را به صورت کتبی به این اتحادیه اعلام نمایند. سایز تایرها در جدول ذیل بیان شده است:  

سایز تایر ها

295*80R22.5

315*80R22.5

275*70R22.4

275*70R22.5


5.5.6.0
گروه دورانV5.5.6.0