پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور ، برنامه بازسازی ناوگان فرسوده را با مشارکت سازمان ها و شرکت های واجد صلاحیت در این حوزه آغاز نموده است. بازسازی ناوگان بر اساس استانداردهای تدوین شده در کمیته فنی این اتحادیه صورت می گیرد و نظارت کامل این کمیته بر کلیه مراحل بازسازی ناوگان وجود خواهد داشت. هزینه های بازسازی در این مرحله به صورت پایاپای از محل ارزش گذاری بر روی اتوبوس های بازسازی شده با قیمت های کارشناسی پرداخت خواهد شد.


5.5.6.0
گروه دورانV5.5.6.0