پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جلسه روز یکشنبه 26دیماه1400- ساعت 13
جلسه روز سه شنبه 28 دی ماه 1400
طرح درس جلسه اول-دوره مدیران
جلسه روز یکشنبه 26دیماه1400- ساعت 9 صبح
طرح درس جلسه اول- کارشناسان

   

 

 

 

 


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0