شنبه, 16 اسفند 1399
مشخصات عمومی
کد: 262 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی مزایده دو باب مغازه مجتمع تجاری پایانه غرب در ارومیه وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر ارومیه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/11/18 مهلت دریافت اسناد: 1399/11/20
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/11/20 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/11/20
تاریخ انقضاء: 1399/11/20
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.6.0
V5.5.6.0