شنبه, 16 اسفند 1399
مشخصات عمومی
کد: 130 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهی مناقصه شهرداری قم جهت خرید نصب و بهره برداری تجهیزات شستشوی مکانیزه اتوبوس ها وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری قم اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/10/23 مهلت دریافت اسناد: 1399/11/03
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/11/03 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/11/04
تاریخ انقضاء: 1399/11/04
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.6.0
V5.5.6.0