شنبه, 16 اسفند 1399
مشخصات عمومی
کد: 120 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی تجدید مزايده عمومی شماره 5 سال 1399 وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در نظر دارد 1186 قلم انواع لوازم و قطعات بلامصرف خود را (بصورت یکجا) از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. لذا اشخاص حقيقی و حقوقی می توانند ضمن رویت این آگهی به منظور کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77447092 و 77895305 داخلی 150 و 151 تماس حاصل و جهت دريافت برگ شرايط مزايده عمومی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 14:00) روز شنبه مورخ 99/09/29 بـه آدرس: ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شرکت واحد ـ طبقه دوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل به آن دفتر تحويل نمايند. پيشنهادهاي دريافتي ساعت 14:45 روز یکشنبه مورخ 99/09/30 باز و قرائت خواهد گرديد.

"تمامي متقاضيان شركت در مزایده موظفند در هنگام تحويل پاكات به اداره کل حراست نسبت به ارائه شناسه ملي براي اشخاص حقوقي و كد ملي و تاريخ تولد براي اشخاص حقيقي اقدام نمايند".

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/09/23 مهلت دریافت اسناد: 1399/09/29
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/09/29 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/09/30
تاریخ انقضاء: 1399/09/30
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.6.0
V5.5.6.0