شنبه, 16 اسفند 1399
مشخصات عمومی
کد: 03 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: مزایده ایستگاه اتوبوس آبادان- مرحله چهارم نوبت دوم وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: اتوبوسرانی آبادان اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
مزایده ایستگاه اتوبوس- مرحله چهارم نوبت دوم
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/09/16 مهلت دریافت اسناد: 1399/09/26
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/09/26 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/09/26
تاریخ انقضاء: 1399/09/26
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.6.0
V5.5.6.0