چهارشنبه, 1 ارديبهشت 1400
مشخصات عمومی
کد: ۹۹۱۲۱۱۰۱ نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: «آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای»-شهرداری اسلامشهر وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری اسلامشهر اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال ۹۹ شورای محترم اسلامی شهر پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به اداره قراردادهای شهرداری اسلامشهر مراجعه نمایند .ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه عمومی خواهد بود.

نوبت چاپ اول: ۹۹/۱۲/۱۱

نوبت چاپ دوم: ۹۹/۱۲/۱۸

شروع و زمان دریافت اسناد مناقصه عمومی از تاریخ ۹۹/۱۲/۱۸ تا تاریخ ۹۹/۱۲/۲۷

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد تا تاریخ ۹۹/۱۲/۲۷

زمان بارگشایی اسناد مناقصه عمومی ساعت ۱۴:۰۰ تاریخ ۹۹/۱۲/۲۸

**هزینه خرید اسناد مناقصه عمومی ۲/۱۸۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۱-مشخصات فنی مناقصه عمومی:

۲-به پیشنهادات مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعلام شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد

۳-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.

۴- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه عمومی هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۵-سایر شرایط در اسناد مناقصه عمومی درج گردیده است.

فایل:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/12/27 مهلت دریافت اسناد: 1400/02/28
مهلت تحويل پیشنهادات: 1400/02/28 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1400/02/28
تاریخ انقضاء: 1400/02/28
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.6.0
V5.5.6.0