چهارشنبه, 1 ارديبهشت 1400
مشخصات عمومی
کد: ط66م نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 8 سال 1399 شرکت واحد اتوبوسرانی تهران (دو مرحله ای) -نوسازی ناوگان از طریق خرید 10 دستگاه خودرو ون از شرکت‌های معتبر تولید کننده داخلی وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در نظر دارد نسبت به نوسازی ناوگان خود از طریق خرید 10 دستگاه خودرو ون از شرکت‌های معتبر تولید کننده داخلی اقدام نماید. لذا اشخــاص حقــوقی واجد شرایط می توانند ضمن رویت این آگهی به منظور كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77895305 و 77447092 داخلی 150و151 تماس حاصل و جهت دريافت برگ شرايط مناقصه عمومی به آدرس : ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شركت واحد ـ طبقه دوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل حداکثر تا ساعت 14:00  روز شنبه مورخ 28/01/1400 به آن دفتر تحويل و رسيد دريافت نمایند، پيشنهادهاي دريافتي ساعت 14:15 روز یکشنبه مورخ 29/01/1400 باز و قرائت خواهد گرديد. لازم بذکر است ثبت اطلاعات متقاضیان شرکت در مناقصه در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران الزامی بوده و ملاک مشارکت در مناقصه اخذ مجوز این سامانه می باشد.

تمامی متقاضیان شرکت در مناقصه موظفند در هنگام تحویل پاکات به اداره کل حراست نسبت به ارائه شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و کد ملی و تاریخ تولد برای اشخاص حقیقی اقدام نمایند .

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/12/24 مهلت دریافت اسناد: 1400/01/28
مهلت تحويل پیشنهادات: 1400/01/28 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1400/01/29
تاریخ انقضاء: 1400/01/29
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.6.0
V5.5.6.0