چهارشنبه, 1 ارديبهشت 1400
مشخصات عمومی
کد: 1056 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی مزایده عمومی فروش مغازه و فروش 16 دستگاه اتوبوس به همراه 3 دستگاه بدنه و مناقصه واگذاری مدیریت و تامین نیروی انسانی به تعداد 245 نفر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کرج وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کرج اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مناقصه /مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .لذا متقا ضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ06 /12/ 1399 جهت دریافت اسناد مناقصه / مزایده های ذیل و ارائه پیشنهادات خود با در نظرگرفتن شرایط عمومی - خصوصی پیمان به آدرس کرج میدان استاندارد- بعد از موسسه استاندارد ساختمان مرکزی - واحد امور قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن 32800843-026تماس حاصل نمایند.

مزایده عمومی

ردیف

موضوع مزایده

مبلغ پایه مزایده(ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

سپرده حسن انجام تعهدات(ریال)-توضیحات

1

فروش یک باب واحد تجاری )مغازه(

5/000/000/000

250/000/000

.................................................

استان البرز کمالشهر- بلوار امام خمینی نبش کوچه میلاد15-مجتمع تجاری الماس شهر طبقه همکف واحد41

 

 

مزایده عمومی

ردیف

موضوع مزایده

مبلغ پایه مزایده(ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

سپرده حسن انجام تعهدات(ریال)-توضیحات

1

فروش 16 دستگاه اتوبوس فرسوده به همراه 3 دستگاه بدنه

8/630/000/000

431/500/000

 

10% مبلغ کل قرارداد

کرج استاندارد بعد از موسسه استاندارد - سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج محوطه تعمیرگاهی

 

 

مناقصه عمومی

ردیف

موضوع مناقصه

مدت

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

سپرده حسن انجام تعهدات(ریال)-توضیحات

1

واگذاری مدیریت و تأمین نیروی انسانی به تعداد 245 نفر

ا سال

11/638/000/000

 

10%‌مبلغ‌کل‌قرارداد-شرکت صلاحیتدار

 

 

 

_ واریز مبلغ  500/000 ریال به حساب شماره 700830922392 نزد بانک شهر بنام سازمان بابت خرید هر یک از اسناد

_ محل خرید اسناد : امور قراردادها

_ محل تحویل اسناد: دبیرخانه سازمان

_ آخرین مهلت قبول پیشنهادات : ساعت 13 روز دوشنبه   12/18/99

_ هزینه کارشناسی و نشر آگهی ها بر عهده برنده برندگان مزایده-مناقصه خواهد بود.

_ سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده /مناقصه مندرج است.

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/12/06 مهلت دریافت اسناد: 1399/12/16
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/12/18 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/12/18
تاریخ انقضاء: 1399/12/18
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.6.0
V5.5.6.0