چهارشنبه, 1 ارديبهشت 1400
مشخصات عمومی
کد: /ط 55 م/ نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 21 سال 1399 (دو مرحله ای) حمل سالیانه حدود هشتاد میلیون لیتر نفت گاز مورد نیاز اتوبوسهای شرکت واحدتهران وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در نظر دارد حمل سالیانه حدود هشتاد میلیون لیتر نفت گاز مورد نیاز اتوبوسهای خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران مورد تایید شرکت پخش فرآورده های نفتی تهران واگذارنماید. لذا واجدین شرایط می توانند ضمن رویت این آگهی به منظور كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77447092 و 77895305 داخلی 150 و 151 تماس حاصل و جهت دريافت برگ شرايط مناقصه عمومی تا ساعت 14:00 مورخ 99/12/16 به آدرس : ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شركت واحد ـ طبقه دوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل به آن دفتر تحويل و رسيد دريافت نمایند، پيشنهادهاي دريافتي ساعت 14:15 روز یکشنبه مورخ 99/12/17 باز و قرائت خواهد گرديد. لازم به ذکر است ثبت اطلاعات متقاضیان شرکت در مناقصه در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران به آدرس www.tehran.ir الزامی بوده و ملاک مشارکت در مناقصه اخذ مجوز این سامانه می باشد.

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/12/10 مهلت دریافت اسناد: 1399/12/16
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/12/16 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/12/17
تاریخ انقضاء: 1399/12/17
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.6.0
V5.5.6.0