چهارشنبه, 1 ارديبهشت 1400
مشخصات عمومی
کد: /ط 57 م/ نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی مزايده عمومی شماره 6 سال 1399 تهران(دو مرحله ای) - اجاره یک باب ساختمان وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در نظر دارد یک باب ساختمان واقع در سامانه 4 خود را به صورت اجاره از طريق مزايده عمومی واگذار نماید. لذا اشخاص حقيقی و حقوقی می توانند ضمن رویت این آگهی به منظور کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77447092 و 77895305 داخلی 150 و 151 تماس حاصل و جهت دريافت برگ شرايط مزايده عمومی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 14:00) روز شنبه مورخ 99/12/16 بـه آدرس: ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شرکت واحد ـ طبقه دوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل به آن دفتر تحويل نمايند. پيشنهادهاي دريافتي ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 99/12/17 باز و قرائت خواهد گرديد. 
"تمامي متقاضيان شركت در مزایده موظفند در هنگام تحويل پاكات به اداره کل حراست نسبت به ارائه شناسه ملي براي اشخاص حقوقي و كد ملي و تاريخ تولد براي اشخاص حقيقي اقدام نمایند".

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/12/10 مهلت دریافت اسناد: 1399/12/16
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/12/16 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/12/17
تاریخ انقضاء: 1399/12/17
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.6.0
V5.5.6.0