چهارشنبه, 1 ارديبهشت 1400
مشخصات عمومی
کد: 99-14-110 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهي مناقصه عمومي عمليات تأمين تجهيزات، نصب و راه اندازي سيستم نظارت تصويري انبار مركزي و آزمايشگاه خاك شهرداري اصفهان وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداري اصفهان اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهي مناقصه عمومي

۱) دستگاه مناقصه گزار: شهرداري اصفهان

۲) موضوع مناقصه: عمليات تأمين تجهيزات، نصب و راه اندازي سيستم نظارت تصويري انبار مركزي و آزمايشگاه خاك شهرداري اصفهان

۳) مهلت خريد و محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان مي توانند با مراجعه به درگاه الكترونيكي سازمان فاوا شهرداري اصفهان به نشاني ict.isfahanold.ir (قسمت امور پيمانكاران) اسناد مناقصه را مشاهده و اخذ نمايند.

۴) مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به صورت ضمانت نامه بانكي يا واريز وجه نقدي

۵) اعتبار قيمت­ها: حداقل دو ماه شمسي

۶) مهلت و محل تحويل پيشنهادها: حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ به نشاني اصفهان، بلوار آئينه خانه، ابتداي بن بست سپيده، سازمان فاوا شهرداري اصفهان، واحد حراست تحويل نمايند.

۷) زمان گشايش پاكت­ها: حداكثر يكماه پس از پايان تحويل اسناد و مدارك مي­باشد.

 
سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان 
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/12/10 مهلت دریافت اسناد: 1399/12/19
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/12/19 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/12/20
تاریخ انقضاء: 1399/12/20
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.6.0
V5.5.6.0