شنبه, 16 اسفند 1399
مشخصات عمومی
کد: 01 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: " آگهي مناقصـــه عمومی بیمه شخص ثالث تعداد 700 دستگاه اتوبوس و مینی بوس اتوبوسرانی تبریز وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: سازمان اتوبوسرانی تبریز اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
" آگهي مناقصـــه عمومی "
 
شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد مصوبه شماره 8260 مورخه 1399/08/05 هيئت مديره  محترم شركت درنظر دارد بیمه شخص ثالث تعداد 700 دستگاه اتوبوس و مینی بوس طبق مشخصات که در اسناد مناقصه موجود میباشد از طریق مناقصه عمومی به شعبات مرکزی شرکتهای بیمه در شهر تبریز واگذار نماید لذا شرکتهای واجد شرایط مي توانند براي دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي تا ساعت 13/30 روزیکشنبه مورخه 1399/09/09 به نشاني تبريز -  بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز به واحد معاملات مراجعه نمايند و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن32613291 امور تصادفات شرکت واحد تبریزتماس حاصل نمايند.
الف - محل دريافت اسناد مناقصه : تبريز-بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز  واحد امور قراردادها
ب ميزان سپرده نقدي وشماره حساب به مبلغ 600،700،000 ريال شماره حساب 1006135007  نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه ياضمانتنامه بانكي به مبلغ مذكور با اعتبار سه ماهه بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه.
ج مهلت ارائه اسناد : ازتاريخ نشر آگهي لغايت ساعت 13/30 روزیکشنبه مورخه 1399/09/09
د زمان ومكان برگزاري مناقصه : مورخه 1399/09/09 ساعت 14 بعد از ظهر روزیکشنبه  بلوارپنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
بديهي است شركت در مناقصه به منزله قبول شروط وتكاليف مقرردراسناد مناقصه بوده وشركت واحد باتصويب هيئت مديره در رد ياقبول پيشنهادات مختاراست وهزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود ضمناً مشروح شرايط مناقصه دراسناد مناقصه موجود ميباشد .
            
                                                                                                                       شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/09/09 مهلت دریافت اسناد: 1399/09/09
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/09/09 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/09/09
تاریخ انقضاء: 1399/09/30
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.6.0
V5.5.6.0