Tuesday, May 11, 2021
  • time : 11:29:29
  • Date : 4/20/2021
  • news code : 6056
    /  3
بازسازی وبهسازی ایستگاههای اتوبوس سطح شهر بندرماهشهر
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بندرماهشهرگفت: باتوجه به اینکه ایستگاه‌های اتوبوس یکی از عناصر شهری است که به دلیل سازه‌ای بودن نقش مهمی در سیمای محیط شهری بر عهده دارد ضمن اینکه درمرحله اول بازسازی و بهسازی ایستگاه‌های موجودانجام شده درمرحله بعد رنگ آمیزی متناسب با زیباسازی شهری درحال انجام می باشد.

بهشادبهبهانی، در در این باره اظهار کرد: امروزه مبلمان شهری یکی از اصلی ترین ابزارهای ارتباط شهر با شهروندان است؛ ابزاری است که علاوه بر رفع نیاز، احساس رضایت را در بین آنها ایجاد می‌کند.
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل ادامه داد: باتوجه به اینکه اکثر استفاده کنندگان از حمل ونقل عمومی اعم از اتوبوس وتاکسی اقشار کم درآمد وضعیف جامعه هستند وایستگاه‌های اتوبوس درون شهری یکی از اماکن مهم شهری است و در تلاش هستیم که به شکلی این مهم را محقق کنیم تا همشهریان در زمان حضور در این ایستگاه‌ها با مشکلی روبه رو نباشند و بهترین عملکرد را داشته باشیم.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.5.6.0
    V5.5.6.0