آقای حمیدرضا ناصری به عنوان رئیس هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی منصوب گردید.
۳۴۵۲
 ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ 
۱۳:۵۷:۵۹

به گزارش روابط عمومی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور، در صد و شصت و پنجمین جلسه هیئت مدیره، آقای حمیدرضا ناصری، عضو هیئت مدیره اتحادیه و رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز به عنوان رئیس هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای ایشان آرزوی توفیق و موفقیت روزافزون نمودند .بازگشت           چاپ چاپ         
پورتال اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور